Cviky pro plíce

Nové cviky pro plíce

Připravili jsme si pro vás ukázky DECHOVÝCH CVIČENÍ, která mohou usnadnit vaše dýchání.
Na stránce naleznete informace o plicní rehabilitaci, ukázky nových videí s různými typy dechových cviků a podrobný přehled o dechových pomůckách pro podporu vašeho dýchání.

Možnosti plicní rehabilitace však nejdříve konzultujte s ošetřujícím lékařem. Váš ošetřující lékař vám může indikovat rehabilitační léčbu po zhodnocení vašeho aktuálního zdravotního stavu. Fyzioterapeut vás pak během rehabilitační léčby seznámí s jednotlivými cviky a technikami a vhodné cviky vás postupně naučí pro provádění samostatného domácího rehabilitačního programu. Všechny cviky vždy budou přizpůsobeny vašemu zdravotnímu stavu tak, aby pro vás byly prospěšné a přínosné. Fyzioterapeut nebo ošetřující lékař vám také může doporučit vhodnou dechovou pomůcku, kterou se během terapie naučíte správně používat.
Tyto stránky vznikly ve spolupráci s doc. Mgr. Kateřinou Raisovou, Ph.D.


Plicní rehabilitace

Plicní rehabilitace představuje komplexní péči o pacienta s poruchami dýchání, na které se podílí jednotliví odborníci – zejména pneumolog, alergolog, praktický lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, nutriční specialista a sociální pracovník. Tato péče je založena na vstupním vyšetření a následné individualizované léčbě, která kromě farmakologické léčby zahrnuje i léčbu nefarmakologickou. Nefarmakologická léčba zahrnuje edukaci, rehabilitační léčbu a behaviorální změnu chování s cílem snížit výskyt příznaků onemocnění a  zlepšit fyzickou a psychickou kondici osob s chronickým respiračním onemocněním. 

 

Mezi jednotlivé složky plicní rehabilitace patří: 

a) Edukace

Během edukace je pacient seznámen se svým onemocněním, s jednotlivými symptomy a s režimovými opatřeními. Pacient je instruován, jak má výskyt svých jednotlivých příznaků onemocnění sledovat. Je důležité, aby také věděl, co jednotlivé příznaky nemoci zhoršuje a co naopak vede ke snížení jejich tíže či úplnému vymizení. Pacient se také dozví, jak předcházet exacerbaci onemocnění (zhoršení svého onemocnění) a jak exacerbaci lépe zvládat, aby se po ní dostal zpět rychle do kondice. Pacient se také seznamuje s úlevovými polohami (Úlevová poloha 1 | Úlevová poloha 2), které mohou napomoci snížení dechových obtíží. Úlevová poloha je spojena s oporou o horní končetiny, aby se mohlo zapojit více svalů během nádechu a výdechu. V těchto polohách se pacient soustředí na své dýchání, které vědomě kontroluje. Snaží se provést pomalý plynulý výdech (může být například přes sešpulené rty) a pomalý nádech. 

b) Rehabilitační léčba

U pacientů s poruchami dýchání zahrnuje plicní rehabilitace především techniky respirační fyzioterapie a pohybovou léčbu. Respirační fyzioterapie je především cílena na ovlivnění dechového pohybu a podporu expektorace. Pohybová léčba zahrnuje cvičení svalové síly (trénink svalů horních a dolních končetin) a pohybový́ trénink (vytrvalostní trénink, který́ je kontinuální – bez přerušení, nebo intervalový́ – střídají se pohybové intervaly s odpočinkem nebo pohybové intervaly o vyšší a nižší intenzitě). Rehabilitační léčba může probíhat ve formě individuální nebo skupinové terapie, během které se pacient naučí techniky pro usnadnění dýchání, zlepšení rozvíjení hrudníku, posílení dýchacích svalů a usnadnění odkašlávání. Pacient je instruován, jak má provádět pohybový́ trénink pro zvýšení tělesné zdatnosti, aby měl dostatečnou fyzickou kondici na běžné denní aktivity i pohybové aktivity, které by rád prováděl. S pacientem se kontroluje během rehabilitační léčby i inhalační technika a naučí se také cviky, které správnou inhalaci mohou podpořit. Součástí rehabilitační léčby mohou být i další fyzioterapeutické techniky a metody (např. techniky měkkých tkání, senzomotorická stimulace, aktivace hlubokého stabilizačního systému). Terapie je vždy přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu a jednotlivé složky rehabilitační léčby jsou indikovány dle pacientových obtíží. 

c) Nutriční podpora:

Je cílená na péči o výživu spojenou s optimalizací hmotnosti, aby se předcházela, minimalizovala či zcela eliminovala rizika spojená s malnutricí (podvýživou), obezitou a nedostatečným přísunem základních živin.

d) Psychosociální podpora:

Cílem psychosociální podpory je pomoci nemocnému lépe se vyrovnat s jeho onemocněním, její součástí je i pomoc s odvykáním kouření. Pacient i jeho rodina jsou seznámeni s možnostmi využití služeb sociální péče.

Rehabilitační léčbu nemocnému indikuje ošetřující lékař a pacient ji může absolvovat během hospitalizace v nemocnici, v odborných léčebných ústavech, během ambulantní léčby a během lázeňské léčby.  

 


Techniky plicní rehabilitace

Plicní rehabilitaci by měl pacientovi indikovat jeho ošetřující lékař a jednotlivé postupy a techniky plicní rehabilitace s pacientem provádí fyzioterapeut, který pacienta také naučí sestavu cviků pro vykonávání domácího programu plicní rehabilitace. 

a) Péče o dechový pohyb: Pro udržení nebo obnovu optimálního dechového pohybu lze využít různé typy dechových cvičení. Pro podporu dechového vzoru je možné využít cvičení bez dechových pomůcek (Videonebo s dechovými pomůckami (Video). Mezi používané techniky pro optimalizaci dechového vzoru bez pomůcek patří například brániční dýchání, cvičení na zvýšení rozvíjení hrudníku a výdech přes sešpulené rty. Dechový vzor lze ovlivnit také při využití zpětnovazebných dechových trenažérů (Flow ball | DHD CliniFLO | DHD Coach 2 | Triflo - nádech | Triflo - výdech).

 

Do terapie jsou často zařazovány i techniky měkkých tkání, jejichž cílem je uvolnit svaly, kloubní spojení a vazivové tkáně, aby mohl být dechový pohyb prováděn co nejsnadněji. 

b) Usnadnění odkašlávání: Pro zlepšení posunu sekretu v dýchacích cestách a snadné odkašlání lze využít drenážní techniky bez pomůcek – například autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik, drenážní techniky s dechovými pomůckami nebo s dechovými přístroji (Video).  Pro odlepení, posbírání a posun sekretu v dýchacích cestách se používají nejčastěji dechové pomůcky s vibrací (PARI-O-PEP | Shaker Medic | Shaker Classic | Shaker DeLux | Acapella Choice | Acapella Duet | Acapella | RC-Cornet).

U pacientů se závažnými poruchami expektorace mohou být pro usnadnění evakuace sekretu z dýchacích cest využity i přístroje (CoughAssist | Simeox). 

c) Trénink dýchacích svalů: Dýchací svaly je možné cíleně trénovat jako ostatní kosterní svaly. Trénink může být silový a vytrvalostní. Nejčastěji je trénink prováděný dýcháním proti odporu s využitím dechových trenažérů (Video), který́ je v nádechu – trénink nádechových svalů (Video | Threshold IMT | POWERbreathe Medic | POWERbreathe Medium | Airofit)  nebo ve výdechu – trénink výdechových svalů pomocí  (Video | Threshold PEP | EMST75 lite | EMST150). 

d) Vytrvalostní trénink: Pro vytrvalostní trénink je možné využít různé typy pohybových aktivit (dle zájmu pacienta) – nejčastěji je prováděn kontinuální nebo intervalový́ trénink na rotopedu, krosovém trenažéru, na chodícím pásu nebo v terénu (např. severská chůze).

e) Silový trénink:  Silový trénink (Video) je zaměřen zejména na posilování svalů horních a dolních končetin. Nejčastěji se využívají činky nebo pružné pásy.

f) Posturálně-dechový trénink: Posturálně-dechový trénink (Video) zahrnuje kombinaci senzomotorického tréninku a dechových cvičení bez pomůcek či s pomůckami. Senzomotorický trénink je zaměřený na zlepšení rovnováhy a v kombinaci s dechovým cvičením i na zlepšení dechové a stabilizační funkce bránice. Během posturálně-dechového tréninku se využívají různé typy dechových cvičení, které mohou být prováděny v sedu, ve stoji a také v ostatních pozicích (např. šikmý sed, klek na čtyřech). Velmi často se při tomto tréninku používají i různé labilní pomůcky.


Instruktážní videa


Úlevové polohy

Dechové trenažery

Plicní rehabilitace

je multidisciplinární postoj k péči o pacienty s poruchami dýchání. Tato péče zahrnuje široký tým odborníků, jako jsou pneumologové, alergologové, fyzioterapeuti, psychologové a další. Dále je založena na individuálním přístupu, který zahrnuje komplexní vyšetření a léčbu, včetně farmakologických i nefarmakologických metod. Náš cíl je snížit příznaky a zlepšit fyzickou i psychickou kondici osob trpících chronickými respiračními onemocněními.

   

Odebírat novinky

* Povinné